Ashramas

ASHRAM

           

Indian Christian Spirituality Ashram, Anjali Ashram, Chamundi Hill Road Mysore-570011, Tele: 0821-2473226

Present Acharya : Swami Gnana Jyothi (Fr. A. Louis)

Founder   : Amalorananda (Fr. D. S. Amalorpavadass )

Year         : 15th August, 1979